De commissie

De commissie Ste Barbara heeft drie kerndoelen:

 1. steun aan de grotere projecten op diaconaal gebied zoals het citypastoraat, het straatpastoraat, het zeemanspastoraat en het luchthavenpastoraat.
 2. het inventariseren van de bestaande diaconie op het parochiële niveau en het ondersteunen van deze activiteiten.
 3. steun aan individuele mensen in nood.

De commissie streeft ernaar het binnenlandse diaconale werk binnen de Oud-Katholieke kerk opnieuw op de kaart te zetten, diaconaal werk met een duidelijk missionaire uitstraling. Dit kan onder andere tot uitdrukking komen bij een uitbreiding van het citypastoraat naar Amsterdam, Haarlem, Eindhoven en Utrecht, maar ook op het parochiële niveau zal de uitstraling van een goed werkend diaconaat een missionaire werking hebben.

Geschiedenis
De bisschoppelijke commissie is opgericht op 1 januari 2012.
Heeft de Oud-Katholieke kerk dan tot dit tijdstip niets aan het diaconaat gedaan?
Jawel, voor de oprichting van Ste. Barbara werd het diaconale en missionaire werk gedaan door twee commissies: Het SIOH/DB (Stichting voor Internationaal en oecumenisch Hulpwerk/  Diaconaal bureau) en de Missie St. Paulus. Beide commissies overlapten elkaar op het buitenlandse vlak en het binnenlandse diaconaat kreeg geen echte handen en voeten. Daarom is er in onderling overleg tussen de twee instellingen besloten om het Collegiaal bestuur van de Oud-katholiek kerk te vragen om een andere organisatievorm. Een commissie voor diaconaat en missie binnenland en een voor het buitenland.


Dat voorstel is door het Collegiaal bestuur overgenomen en dat is verwezenlijkt op 1 januari 2012. Het binnenlandse diaconale- en missiewerk moet van de grond af aan in onze kerk worden opgebouwd en het zal nog enige tijd duren voor e.e.a. op de juiste wijze gaat werken.

Werkwijze
Er wordt gestreefd naar een organisatie met een eenvoudige structuur, gekenmerkt door een effectieve en flexibele werkwijze.
Parochies en individuele parochianen worden uitgenodigd met plannen te komen.

 • Heb je een plan
 • Wat wil je met je plan bereiken
 • Op welke manier wil je het gaan doen
 • Wanneer laat je het resultaat zien.

Zo ontstaat en blijft er ruimte voor initiatieven. Omgekeerd kunnen er ook medewerkers voor activiteiten die elders ontwikkeld zijn, gevraagd worden. Op deze manier kan Ste. Barbara zich ontwikkelen tot een projectorganisatie.
Projecten kunnen een organisatie flexibel houden. Een projectgroep, projectbegeleider kan snel inspelen op een vraag.
Een project is een activiteit die gekenmerkt wordt door een duidelijk omschreven taak die een beperkte tijdsduur heeft.
Projectmatig werken geeft de mogelijkheid optimaal gebruik te maken van de aanwezige kennis en zuinig, doelgericht en praktisch om te gaan met de beschikbare menskracht.

Het bestuur van de commissie
Bij toepassing van de hierboven omschreven werkwijze zal een bestuur van maximaal 5 personen voldoende zijn.
De belangrijke taak is het optimaal gebruik maken van de in de parochies aanwezige kennis en zuinig, doelgericht en praktisch omgaan met de beschikbare menskracht.

Werkzaamheden van het bestuur

 1. Beleid en verantwoording
  • Vertaalt de door het Collegiaal Bestuur gedefinieerde visie op het Oud-Katholieke missie en diaconaal werk in beleid.
  • Stelt een 5 jarenplan op
  • Stelt jaarlijks een jaarplan en bijbehorende begroting op
  • Verzorgt de verslaglegging middels een jaarverslag en jaarrekening.
 2. Adviseren
  • onderwerp voor de 5-jaarlijke conferentie
  • doel voor de vastenactie
  • doel voor de collectes
 3. Coördineren
  • stimuleren, coördineren van project activiteiten
  • stimuleren en coördineren van parochieactiviteiten
  • het leggen en onderhouden van contacten met organisaties van andere kerken
 4. Ontwikkeling van de organisatie
  • inventarisatie van diaconale werkzaamheden in de parochies
  • oriëntatie op de mogelijkheden die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning geeft voor diaconale projecten
  • oriëntatie op het benutten van missionaire mogelijkheden van diaconale projecten.
  • Noodzaak en mogelijkheden van toerusting onderzoeken.
  • Taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid van alle betrokkenen vastleggen.
  • Vastleggen van resultaatindicatoren voor projecten
  • Criteria vastleggen voor het toekennen van projecten (duur, schaal, verhouding investering -opbrengst, niet alleen in geld)
 5. Geldwerving
  • Het bevorderen van een structurele bijdrage van de parochies voor binnenlandse Missie en Diaconaat. Bijvoorbeeld 1.00 % van de opbrengst van de “levende kerk” en 1,00% van de  opbrengst uit beleggingen en onroerend goed. Van het op deze wijze verkregen bedrag wordt 50% door de parochies ter beschikking gesteld van landelijke projecten en de andere 50% is voor projecten in de eigen parochie.
  • Incidentele acties voor de gehele Oud-Katholieke Kerk.
  • Fondsen werven buiten de kerk.
  • Streven naar bijdragen via machtigingen
  • Geef elke dag € 0,50 voor het diaconaat.
  • Jaarlijkse collectes
  • Collectes bij jubilea
  • Vastenactie, geen extra collecte maar een echte VASTEN actie
 6. Geld uitgeven
  • Noodhulp
  • Projecten
  • Voorlichting
  • Parochieavonden over Missie en Diaconaat
 7. Bij het werk betrekken
  • Parochianen op inspirerende wijze betrekken bij Diaconaat en Missie binnenland.
  • Parochies activeren, stimuleren en ondersteunen bij hun diaconale werk
  • stimuleren dat missie en diaconaat een plaats vinden op de begroting van de parochies
  • verstrekken van stimuleringsbijdragen en/of startsubsidies
  • projecten in de parochies faciliteren
  • communiceren over de stand van zaken van projecten naar parochies /parochianen /belangstellenden
  • toerusting
   • geven van adviezen
   • geven van voorlichting
   • geven van training
 8. Public Relation  en publicatie
  • Toerusting van het kerkvolk
  • Teruggeven van projecten aan de parochianen: dit doen we, wat leren we ervan, voor ons zelfbewustzijn, voor ons geloof.
  • Terugkoppeling naar de donateurs
  • Verspreiden van jaarberichten
  • Artikelen voor de parochiebladen
  • Gebruik maken van de wervende mogelijkheden van de moderne media
  • Artikelen in de Oud-Katholiek.

Techniek: Sync. Creatieve Producties